Aktualność

Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9

Infrastruktura publiczna, Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.


 

 

 

Cel główny projektu:

Poprawa dostępności do nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji w województwie zachodniopomorskim.


Cele szczegółowe projektu:

  • Podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczniów na różnych poziomach edukacji;
  • Zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami ścisłymi;
  • Zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych absolwentów szkół;
  • Podniesienie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy przez absolwentów;
  • Wzmocnienie bazy dydaktycznej w powiecie wałeckim.

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Oprócz tego projekt nakierowany jest na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie laboratoriów, których zakres będzie bezpośrednio związany z regionalnymi specjalizacjami jakimi są branże metalowa i maszynowa.

W ramach konsultacji wypracowany został model wyposażenia Lokalnego Centrum Nauki w urządzenia, sprzęty i akcesoria związane z obszarami metalu i maszyn (w tym głównie ich właściwości fizyczne i chemiczne, a także laboratoria związane z robotyką, mechaniką, techniką oraz wychodzące poza ogólnie przyjęte standardy edukacyjnej tj. laboratoria symulatorów). Nauka podstaw o metalach oraz podstaw projektowania, inżynierii, symulacji z wykorzystaniem praktycznej wiedzy, eksperymentów, pokazów, aktywnego uczestnictwa zdecydowanie wpłynie na zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi. Laboratoria oraz ich wyposażenie zostały tak dobrane, aby możliwy był logiczny ciąg edukacyjny. Powstanie także edukacyjny plac zabaw "Metalowy Plac Zabaw" w ramach, którego wykonane zostaną utwardzenia, dojścia, chodniki oraz sprzęt tj. równia Galileusza, Model czarnej dziury, Rura głosowa – telegraf akustyczny, waga hydrauliczna, magnetyczne wyścigi, dziurawy labirynt, super odbicie.


Wartość projektu: 4 499 529,82 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 824 600,31 zł